Home / טיפים להצלחה / הצהרת הון

הצהרת הון

מדינת ישראל, כמו כל מדינה מתוקנת בעולם, גובה מיסים אשר משמשים אותה להפעלת המשרדים הרבים אשר תחת אחריותה ולמטרות נדרשות אחרות. כל אזרח חייב לשלם מס על פי הוראות החוק. כמובן שיש פטורים, הקלות, הנחות וכיוצא בזה, אבל ככלל, המיסוי מוטל על שכר עבודה, רווחי הון, רווחי עסקאות נדל”ן, רווחי הגרלות ועוד. אחד הכלים החשובים שיש בידי רשויות המס לבדיקת מצב ההון של הנישום הוא הצהרת ההון. הצהרת ההון כוללת דיווח על ההכנסות שהתקבלו לאורך השנים ועל ההוצאות שהיו במהלכן ועל הרכוש וההון הנצבר באותה תקופה. ההתאמה בין שני אלה חייבת להיות סבירה. במצב בו מתגלה פער והון שאינו מוסבר יצטרך המצהיר לתת הסברים על מקורות הכנסותיו.

מי מגיש הצהרת הון?

כל מי שפתח עסק בין הוא עוסק זעיר או מורשה, או שפתח חברה יתבקש להגיש הצהרת הון בפעם הראשונה. פקיד המס יכול לבקש הצהרת הון גם ממי שאין לו עסק אבל יש חשד לקבלת הכנסות שאינן מדווחות. רכישת רכב מפואר או נדל”ן היא דוגמא טובה לכך. למעשה, קיים בידי רשות המס מנדט לבקשת הצהרת הון מכל אחד על פי שיקול דעתה. הצהרת ההון הראשונה היא הבסיסית ומכאן חשיבותה. ההצהרה הבאה מוגשת, לרוב, לאחר כ 5 שנים. ההמלצה היא להכין תיק מיוחד ובו לאסוף את כל המסמכים המעידים על הכנסות ותקבולים ועל הוצאות משמעותיות בתקופות שבין הצהרות ההון. רשויות המס ידרשו לקבל לידן מסמכי מקור ולא צילומים או העתקים.

הכנסות והוצאות

הכנסות נוצרות משכר עבודה, דיווידנדים, רווחים על השקעות פיננסיות, מתקבולי מתנות, מתנות כספיות, תקבולים מצוואות ועוד.  ההוצאות הן על רכישות נדלן ורכוש יקר ערך, טיולים, הענקת מתנות גדולות, שיפוצים ועוד. הדיווח על היקף ההון כולל כל התא המשפחתי, ולכן, יש לדווח על הון ורכוש של בת או בן הזוג והילדים עד גיל 18. כל רכוש חייב להיכלל כולל זה שנמצא בחו”ל. קיימת חובה להצהיר גם על רכוש שאינו רשום פורמאלית על שם המצהיר וזאת על פי עיקרון השליטה. אשר לפיו, ככל שיש לו שליטה על הכנס כן הוא חייב להכלילו בהצהרה. יש להציג מסמכים על רכישות ובהם נכתב סכום הרכישה כפי שהיה בפועל ולא על פי ערכם בשוק.

ייעוץ מקצועי

את דוח ההצהרה יש להגיש עד למועד המתבקש אם כי ניתן לקבל ארכה למועד הגשה. הצהרת הון מכילה אלמנטים רבים שחלקם אינם נהירים די הצורך לאזרח מן השורה וכדאי להיעזר ברואה חשבון. ניתן לטעות בשוגג או מחוסר תשומת לב והדבר יכול להוביל להסתבכויות רבות שיביאו לעגמת נפש ולתשלום כספים מיותרים. אי הגשת הצהרת הון או השמטת פרטים ממנו מהווים עבירה על פי חוק מס הכנסה וכדאי להימנע מכך. רצוי לבצע בדיקה מוקדמת שמטרתה לוודא שההצהרה הינה מאוזנת ורק אחר כך להגישה לרשות.

About nimrod

Check Also

חברת נקיון משרדים

איך חברת ניקיון משרדים תורמת להצלחת העסק שלכם?

משרד נקי מונע תחלואה  תנאי עבודה סביבתיים שאינם הולמים עסק שרוצה להרוויח קרי אבק על …